x
最新消息
0

利润日历

立即登入 / 免費註冊以保存您的個人設置。
篩選器
2018-01-17 - 2018-01-17
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

重要性:

公司 EPS /  預測 營業額 /  預測 市值 時間
公司 EPS /  預測 營業額 /  預測 市值 時間
2018年1月17日  星期三
ASML ADR (ASML) -- /  1.27 -- /  2.79B 80.31B
BPFH Inc (BPFH) -- /  0.23 -- /  58.02M 1.33B
Bank Mutual (BKMU) -- /  0.11 -- /  25.26M 512.21M
Carolina Financial (CARO) -- /  0.49 -- /  -- 810.83M
Chemring (CHG) -- /  -- -- /  -- 521.36M
Community Tr (CTBI) -- /  0.74 -- /  47.65M 888.18M
Eagle Bancorp (EGBN) -- /  0.88 -- /  73.92M 2.10B
Farmers Capital B (FFKT) -- /  0.6 -- /  19.87M 301.01M
First Community Corp (FCCO) -- /  0.24 -- /  10.91M 151.56M
HB Fuller Comp (FUL) -- /  0.85 -- /  596.6M 2.70B
Hancock Holding (HBHC) -- /  0.41 -- /  283.4M 4.58B
Kinder Morgan (KMI) -- /  0.18 -- /  3.50B 43.59B
NVE Corp (NVEC) -- /  -- -- /  -- 442.71M
Novozymes AS (NVZMY) -- /  -- -- /  --
Parametric Tech (PTC) -- /  0.3 -- /  285.2M 7.66B
Plexus Corp (PLXS) -- /  0.8 -- /  634.4M 2.22B
SLM 公司 (SLM) -- /  0.19 -- /  297.8M 5.06B
SmartFinancial Inc (SMBK) -- /  0.01 -- /  15.06M 188.62M
嘉信理財 (SCHW) -- /  0.41 -- /  2.23B 74.17B
法森納爾公司 (FAST) -- /  0.45 -- /  1.08B 15.98B
美國合眾銀行 (USB) -- /  0.87 -- /  5.60B 94.56B
美國銀行公司 (BAC) -- /  0.44 -- /  21.53B 325.33B
美國鋁業公司 (AA) -- /  1.25 -- /  3.32B 10.50B
高盛集團 (GS) -- /  4.91 -- /  7.61B 96.95B
建立提示
新的!
建立提示
網站
 • 作為提醒通知
 • 您要登陸到您的賬戶才能使用此功能
移動應用程序
 • 您要登陸到您的賬戶才能使用此功能
 • 請確保您使用相同的用戶資料登入

條件

頻率

一次
%

頻率

頻率

傳達方式

狀態

新增至您的網站
免責聲明: 有見投資市場的波動性,財經日誌及指標亦會隨之變動。我們十分樂意與您分享財經日誌。不過,若投資者在採用此日誌時,因為Investing.com就任何無法控制的原因,而造成投資損失或其他損失,Investing.com概不負責。
通過 Google註冊
通過電子郵件註冊
{"timestamp":1516165835,"coremodel_buildID":"18707","coremodel_build_timestamp":1516112185,"server_addr":"172.16.172.111","hostname":"web111","CAS":"DAL"}